پرسشنامه تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین لوازم خانگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فهیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین لوازم خانگی با استفاده از تکنیک دلفی توسط فهیمی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٥ گویه می باشد. در پژوهش فهیمی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٤٦ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید محصولات لوازم خانگی

۱۳۹۴