پرسشنامه تفکر استراتژی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان میرزایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تفکر استراتژی توسط میرزایی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و داراي ٢٦ سوال است. میرزایی (١٣٩٣) در مطالعه¬ای براي روايي پرسشنامه از اعتبار محتوا و با نظر ٥ نفر از اساتید استفاده کرده است و روايي پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی ٠/٨٣٨ و پایایی به روش آلفای کرونباخ ٠/٨١٣ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه تفکر قطعی نگر

پرسشنامه ارزیابی استراتژی بازاریابی

۱۳۹۵

مبانی نظری استراتژی سازمان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تفکر انتقادی

۲۰۰۳

پرسشنامه تفکر سازنده

۱۹۸۹

پرسشنامه مدیریت استراتژیک

۱۳۹۲