پرسشنامه تمایلات غرق شدن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان ويتمر و سينگر
مخفف ITQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمايلات غرق شدن توسط ويتمر و سينگر (١٩٩٨)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٧ سوال می‌باشد . پناهی (١٣٨٨)، پایایی پرسشنامه تمايلات غرق شدن را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٨٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴