پرسشنامه تمایلات رفتاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان ریو و همکارن
مخفف BIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Behavioral Intentions Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمایلات رفتاری توسط ریو، لی و کیم (٢٠١١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥ سوال می‌باشد. سید کتولی (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه تمایلات رفتاری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١ به دست آورده است. ریو و هم‌کاران (٢٠١١)، نیز پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٧٨ گزارش کرده اندکه نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی