پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان کوئین و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي، تغییر یافته پرسشنامه کوئین و همکارانش (١٩٩٠) و شامل ١٠ سؤال می باشد. این پرسشنامه در ایران توسط مقیمی (١٣٨٨) هنجاریابی شده است. پایایی این پرسشنامه و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

۱۳۹۴

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پروتکل برنامه آموزش مؤلفه های تاب آوری

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

مبانی نظری برنامه غنی سازی ارتباط زوجین

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

۲۰۰۶