پرسشنامه تمایل به هزینه کرد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان اسماعیلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمایل به هزینه کرد توسط اسماعیلی (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٩ گویه می¬باشد. اسماعیلی (١٣٩٤)، روایی محتوایی پرسشنامه را ٠/٨٤ بدست آورده است. همچنین برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که برای متغیر کیفیت خدمات ٠/٧٩، موقعیت جغرافیایی ٠/٧٤، تمایل به هزینه کرد ٠/٨١، جذابیت ٠/٨٥، برگزاری مسابقات ٠/٨٤ و پایایی کل پرسشنامه ٠/٩٣بدست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶

سنجش تمایل به ورزش

۱۳۸۹

مبانی نظری تمایل به ترک خدمت

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تمایل و وفاداری برند

۱۳۹۴

مبانی نظری تمایل به فرزند آوری

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه تمایلات غرق شدن

۱۹۹۸