پرسشنامه تمایل جنسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان هالبرت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمایل جنسی در سال ١٩٩٢ توسط دیوید فارلی هالبرت (١٩٩٢) برای سنجش میزان تمایل جنسی بارز در فعالیت¬های جنسی ساخته شد و شامل ٢٥ گویه می¬باشد. دراجرای شاخصت مایل جنسیه البرت توسط دیویدفارلیه البرت (١٩٩٣)اعتبارآزمون-بازآزمون ٨٦/٠ همچنین ٨٩/٠= به دست آمد. در اجرای آن توسط شفیعی (١٣٨٤) روی ٤٠ دانشجوی زن متأهل ضریب آلفای کرونباخ آن ٩٢/٠ بود. اجرای مجددآن توسط بای (١٣٨٧) برروی ١٥ زن تحصیلکرده متأهل ضریب آلفای کل آزمون ٩٥/٠ به¬دست آمد. طبق نتایج به دست آمده از مطالعه یوسفی و همکاران (٢٠١٤) آلفای کرونباخ برای کل سؤالات ٩٤٢/٠ به¬دست آمد. ضرایب پایایی به شیوه تصنیف، برای بخش اول سؤالات (١٢ سؤال) برابر ٩٢/٠ و برای بخش دوم سؤالات (١٣سؤال) برابر با ٩١/٠ و نیز ضریب پایایی به شیوه دونیمه¬کردن گاتمن برابر با ٧٨/٠ به دست آمد که همگی دلالت بر رضایت¬بخش بودن همسانی درونی سؤالات با کل پرسشنامه داشتند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه خوپنداره جنسی

۱۳۹۵

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

سنجش تمایل به ورزش

۱۳۸۹