پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان چنامانني
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهيم‌دانش توسط چنامانني (٢٠٠٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ گویه می باشد. در مطالعه ذاکری و اسماعیلی (۱۳۹۴) روایی ظاهری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶