پرسشنامه تنبلی اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان جرج
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنبلی اجتماعی توسط جورج (١٩٩٢)، تهیه و تنظیم شده است كه این پرسشنامه دارای ١٠ گویه می‏باشد . جورج (١٩٩٢) در مطالعه ای پایایی پرسشنامه تنبلی اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند