پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش (BREQ) – فرم بازنگری شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان ماركلندوتوبين
مخفف BREQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش توسط ماركلندوتوبين (٢٠٠٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٨ گویه است.
در پ‍ژوهش فرمان بر و همكاران (۱۳۸۸) نشان داده شد كه دارایروايي قابل قبول مي¬باشد. همچنين براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و مقدار اين ضريب براي تمام ابعاد اين پرسشنامه بالاتر از ٠/٧ بدست آمد كه حاكي از پايايي خوب اين مقياس مي¬باشد