پرسشنامه تنظیم هیجان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان گروس و جان
مخفف ERQ
نام انگلیسی پرسشنامه Emotion Regulation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنظیم هیجان توسط گروس و جان ٢٠٠٣ طراحی و اعتباریابی شده است و شامل ١٠ گویه می باشد .در مطالعه حسنی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس ارزیابی مجدد ٠/٨٧و زیرمقیاس سرکوبی ٠/٩٠ به دست آمده است که اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد همچنین سید اشرفی (١٣٩٢) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه ٠/٧٦ به دست آورد، همچنین برای خرده مقیاس ارزیابی مجدد ٠/٧٦ و برای خرده مقیاس سرکوب ٠/٧٣ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه خودتنظیمی

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی