پرسشنامه توانایی تصویرسازی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان هال و همکاران
مخفف SIAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Imagery Ability Questionnaire

توضیحات تکمیلی

آیتم¬های اولیه این پرسشنامه از پرسشنامه تصویرسازی ورزشی هال، مک، پیویو و هازنبل ، ١٩٩٨ که توسط ویلیامز و کامینگ ٢٠١١ ساخته شد، گرفته شده است و شامل ١٥ گویه می باشد . سید اشرفی (١٣٩٢) نشان داد که بین خرده مقیاس های پرسشنامه های SIAQ و پرسشنامه تصویرسازی حرکت (MIQ-٣) اعتبار همزمان وجود دارد. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه در این مطالعه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس ها و کل پرسشنامه به دست آمده است که اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی