پرسشنامه توانایی شناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان نجاتی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

نجاتی (١٣٩٢) پرسشنامه توانایی های شناختی را با ٣٠ گویه طراحی کرد. نجاتی (١٣٩٢) این پرسشنامه را به صورت سه مطالعه مقطعی مجزا اجرا کرد، یک هزار و ٩٥ نفر (٤٤٤ مرد و ٦٥١ زن). برای تکمیل نسخه ابتدایی پرسشنامه به منظور تحلیل عامل اکتشافی،٥٠ نفر در مطالعه آزمون – باز آزمون با فاصله سه هفته تا یک ماه به منظور پایایی پرسش نامه و ١٨١ سالمند و ٢٢٤ جوان برای بررسی روایی تمیز پرسش نامه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی، کومولوگروف اسمیرنف، آزمون پیرسون و آزمون تی استفاده شد. آلفای کرونباخ پرسش نامه ٠/٨٣ و همبستگی پیرسون دو نوبت آزمون در سطح ١% معنا دار بود. تمامی مقیاس های آزمون (به جز شناخت اجتماعی) در سطح ١% با معدل همبستگی داشتند. آزمون تی بین تمامی شاخص های آزمون (به جز برنامه ریزی و شناخت اجتماعی) تفاوت معناداری نشان داد. روایی و پایایی پرسش نامه طراحی شده به منظور ارزیابی کارکردهای شناختی مطلوب است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا