پرسشنامه توانمندسازی رهبری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان ایکسیو و همکارن
مخفف ELQ
نام انگلیسی پرسشنامه Empowering Leadership Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه توانمندسازی رهبری توسط ایکسیو، برادلی و لیانگ (٢٠١٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٨ گویه است. در پژوهش رهنما (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٢ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰