پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان اسپریتزر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توسط اسپریتزر ، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‌باشد. اسفندیار پلنگ (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری مالکیت روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی