پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان وتن و کامرون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی ابتدا در سال ١٩٩٥ توسط اسپریتزر در ٤ مولفه و ١٢ سوال اولیه طراحی شد و در ایران توسط عبداللهی (١٣٨٥) هنجاریابی و توسط محققانی مکرراً مورد استفاده قرار گرفت (سیدعامری و اسماعیلی، ١٣٩٠) سپس وتن وکامرون در سال ١٩٩٨مولفه اعتماد را به آن افزودند که در مجموع دارای ١٥ سوال می باشد . فرضی (١٣٩٤) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی را ٠/٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری مالکیت روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی