پرسشنامه توانمندسازی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ضرابی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه توانمندسازی سازمانی محقق ساخته توسط ضرابی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ١٦ گویه می باشد. در پژوهش ضرابی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٨٧ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰