پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان رکنی لموکی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان شامل ٨٠ گویه است و توسط رکنی لموکی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. در پژوهش رکنی لموکی (١٣٩٢)، نظرات افراد متخصص در زمینه مورد مطالعه در طراحي پرسشنامه اعمال‌ شده و اصلاحات لازم به‌ عمل‌ آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظرمحقق را می‌سنجد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠).در پژوهش رکنی لموکی (١٣٩٢)، برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان این ضریب برای این پرسشنامه ٩٧ /٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان