پرسشنامه تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان دودا و نیکولز
مخفف TEOSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش در سال ١٩٩٢ دودا و نیکولز برای ارزیابی هدف گرایی در ورزش تهیه و اعتباریابی کردند و شامل ١٣ گویه می باشد. در مطالعه باقری (١٣٨٥) روایی محتوایی و منطقی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس ها طبق جدول زیر به دست آمده است که اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین در نتایج پایایی زمانی، پرسشنامه مزبور دارای پایایی ٠/٧٤ و قابل قبول است. همچنین پایایی خرده مقیاس تکلیف گرایی ٠/٧٦ و خودگرایی ٠/٧٠ و در حد پذیرش است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی