پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۴
نویسندگان فریدمن و روزنمن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B شامل ٢٥ سوال است. این پرسشنامه توسط فریدمن و روزنمن که این تیپ‌های شخصیتی را ابداع کرده‌اند در سال ١٩٧٤ ساخته شده و افراد را به دو گروه شخصیتی متمایز می‌کند. سپهریان و جوکار (١٣٩١) در مطالعه ای که بر روی دانشجویان در ایران انجام دادند، پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٠/٦٢ گزارش کردند. در پژوهش شاکری نیا (١٣٨٨؛ به نقل از نصرالهی، دادفر، احمدی و همکاران ، ١٣٩٢) نیز پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩ محاسبه گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴