پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان پشتیبان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جامعه¬پذیری کارکنان توسط پشتیبان (١٣٩٣)، ساخته شده که دارای ٢٠ سوال می باشد.پشتیبان (١٣٩٣)، روایی صوری پرسشنامه جامعه¬پذیری کارکنان را ٠/٨٧ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٨ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مباني نظري مسئولیت پذیری

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)