پرسشنامه جامع کارآفرینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار
نویسندگان مؤسسه توسعه کارآفرینی هند
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جامع کارآفرینی از پرسشنامه استاندارد شده بین المللی که توسط مؤسسه توسعه کارآفرینی هند طراحی شده گرفته شده است و شامل ٥٤ گویه می باشد (زالی و همکاران، ١٣٨٦). در پژوهش جهانی و همکاران (١٣٩٢) روایی پرسشنامه جامع کارآفرینی سنجيده و تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌ شده در پژوهش (جهانی و همکاران، ١٣٩٢) براي این پرسشنامه٧٢/ ٠ برآورد شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه موانع کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

مبانی نظری کارآفرینی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان

۱۳۹۴