پرسشنامه جذب منابع بانکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان طغرلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جذب منابع بانکی توسط طغرلی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٨ گویه می¬باشد. روایی صوری پرسشنامه جذب منابع بانکی با استفاده از نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کرمان و سیرجان توسط طغرلی (١٣٩٢) ٠/٨٢ و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٥ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری سود سپرده بانکی

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه منابع قدرت مدیران