پرسشنامه جذب منابع بانکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار رفیعی رضوانی
نویسندگان رفیعی رضوانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جذب منابع بانکی توسط رفیعی رضوانی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٤ گویه می-باشد. رفیعی رضوانی(١٣٩٣) در مطالعه¬ای، روايي پرسش¬نامه جذب منابع بانکی را به روش محتوايي با توجه به مباني نظري موجود در اين زمينه و روايي صوري آن به شيوه سيگماي شمارشي با استفاده از نظر پنج تن از اساتید راهنما و مشاور و متخصصین این حوزه در دانشگاه سنجيد و روایی آن ٠/٨٤ به دست آمد. پايايي این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بعد از گردآوری اطلاعات از ٣٠ نفر از افراد گروه نمونه ٠/٩٢ و با ٢١٠ پرسشنامه جمع¬آوری شده، ٠/٩٤٩ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری سود سپرده بانکی

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه منابع قدرت مدیران