پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان احمدیان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جهت گيري استراتژيک توسط احمدیان (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٢٩ گویه است. در پژوهش احمدیان (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است و اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

۱۳۹۰

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پروتکل راهبرد تصمیم گیری