پرسشنامه جو اخلاقی سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان ویکتور و کلون
مخفف OECQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جو اخلاقی سازمان شامل ٢٦ گویه می باشد که توسط ویکتور و کلون (١٩٨٧) تهیه شده است. فليز (١٩٨١)، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جو اخلاقی سازمان را٠/٨٣ به دست آورد که نشان دهنده پایایی مناسب این پایان نامه است. دوليس (٢٠٠٣)، نانلي و برنشتاين (١٩٩٤)، ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه٠/٨٧ به دست آوردند. همچنین روایی و پایایی این پرسشنامه توسط قدیری و همکاران (١٣٩٢) تایید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی