پرسشنامه جو ارائه خدمات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان هی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جو ارائه خدمات توسط هی، لی و لای (٢٠١١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٤ سوال می‌باشد. هی و همکاران (٢٠١١)، پایایی پرسشنامه جو ارائه خدمات را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آورده اند. شکی (١٣٩٤)، نیز پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ بدست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط انها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص

مبانی نظری کیفیت خدمات

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه

۱۳۹۳