پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان والینگ و همکاران
مخفف PMCSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش ابتدا توسط والینگ، دودا و چی در سال ١٩٩٣ با ١٠٦ عبارت اولیه تهیه و تنظیم شد. پس از تغییرات صورت گرفته روی این پرسشنامه، در نهایت والینگ و همکاران در سال ١٩٩٣ پس از تعیین اعتبار و پایایی، آن را به ٢١ عبارت تقلیل دادند. در مطالعه قاسمی (١٣٨٧) روایی محتوایی و منطقی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧١ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی