پرسشنامه جو توانمندسازی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان اسکات و ژافه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط اسکات و ژافه (١٩٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٨ گویه می باشد. اعتماد این پرسشنامه در پژوهش عابد سعیدی و همکاران (١٣٨٩) با روش آزمون – بازآزمون بررسی گردیده است. علاوه بر آلفای کرونباخ (٨١/٥٪)، ضریب همبستگی نمرات بین دو اجرا، (٩١/٤٪) محاسبه گردید. این پرسشنامه در ایران ترجمه و به دفعات در مطالعات مختلف اعتبار و اعتماد آن تایید و مورد استفاده قرار گرفته است (ضعیمی پور و همکاران، ٢٠٠٥؛ تورانی و همکاران، ٢٠٠٨، به نقل از عابد سعیدی و همکاران، ١٣٨٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴