پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان لين و همكاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حالات خلقي ورزشكاران توسط لین،سس،لینبرگرودیگران (۲۰۰۷) طراحي شده است و شامل ٣٢ گویه می¬باشد.
در پ‍ژوهش فرخي و همكاران (۱۳۹۲) جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملیت اییدي مبتنی برمدل معادلات ساختاري،همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ؛وپایایی زمانی (ثبات پاسخ) سوالات ازضریب همبستگی درونطبقه اي در روش آزمون-آزمون مجددبادوهفته فاصله،استفاده شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ناگویی خلقی

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی

۲۰۰۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ دستیابی به هدف در ورزشکاران

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

۱۳۹۳

پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی

۱۹۷۱

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی