پرسشنامه حمایت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۱۶
نویسندگان ژو و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط ژو،سانوچانگ (٢٠١٦) تهیه و تنظیم شده است و دارای ٨ سؤال می باشد. روایی این پرسشنامه در پژوهش (هونگ و همکاران، ٢٠١٦) سنجيده شده است.قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (هونگ و همکاران، ٢٠١٦) براي این پرسشنامه بالای ٧/ ٠ برآورد شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند