پرسشنامه حمایت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان یاواس و باباکوس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حمایت سازمانی توسط یاواس و باباکوس (٢٠٠٩)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٦ سوال می‌باشد. یاواس و باباکوس (٢٠٠٩)، پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨ به دست آورده اند. رجبلو (١٣٩٣)، نیز پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. رجبلو ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰