پرسشنامه حمایت مالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان جماعت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حمایت مالی توسط جماعت (١٣٨٩)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٦ سوال می‌باشد . قنبر نژاد (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه حمایت مالی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را به دست آورده است . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه علل ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه جرایم مالیاتی

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای