پرسشنامه خرید اینترنتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان ژو و همکارن
مخفف OSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Online Shopping Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٣٢ سوال می باشد که توسط ژو، لو و وانگ (٢٠١٠) و براساس مدل TTF و UTAUT تهیه شده است. غریب آبادی (١٣٩٣) در مطالعه ای روایی این پرسشنامه را تایید کرده است، همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس ها به صورت جدول زیر به دست آورده است. اعداد نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

مبانی نظری تبلیغات اینترنتی

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

مبانی نظری اعتیاد اینترنتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲