پرسشنامه خستگی عاطفی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان جانگ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

استاندارد خستگی عاطفی توسط جانگ (١٩٩٥) تهیه و تنظیم گردید منظور از خستگی عاطفی نمره ای است كه پاسخ دهنده گان به سوالات ٨ گویه ای پرسشنامة خستگی عاطفی می دهند . در پژوهش جانگ (١٩٩٥) روایی این پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است همچنین پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٥ درصد گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بلوغ عاطفی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

مبانی نظری هوش عاطفی

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه خستگی آیووا

۲۰۰۳

پرسشنامه شدت خستگی (FSS)

۱۹۸۹

بازیابی خستگی/ خستگی مفرط شغلی

۲۰۰۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بازیابی خستگی/ خستگی مفروط شغلی

۲۰۰۵

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدر

۱۹۹۳