پرسشنامه خلاقیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان رندیسپ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط رندسیپ (١٩٨٦) ابداع و در سال ١٩٧٩ م. در مجله کارکنان به چاپ رسیده است.این پرسشنامه شامل ٥٠ سوال است. پرسشنامه خلاقیت رندیسپ (١٩٨٦) نیز در داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است. پایائی آن در داخل کشور توسط کاظمی (١٣٨١؛ به نقل از رستمی، ١٣٩٣) از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و ٧٣/ ٠ اعلام گردیده است و روایی آن ٨٩/ ٠ ذکر شده است. رستمی (١٣٩٣) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی را به ترتیب ٨٥/ ٠ و ٧٢/ ٠ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴