پرسشنامه خلاقیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان رندیسپ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط رندسیپ (١٩٨٦) ابداع و در سال ١٩٧٩ م. در مجله کارکنان به چاپ رسیده است.این پرسشنامه شامل ٥٠ سوال است. پرسشنامه خلاقیت رندیسپ (١٩٨٦) نیز در داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است. پایائی آن در داخل کشور توسط کاظمی (١٣٨١؛ به نقل از رستمی، ١٣٩٣) از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و ٧٣/ ٠ اعلام گردیده است و روایی آن ٨٩/ ٠ ذکر شده است. رستمی (١٣٩٣) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی را به ترتیب ٨٥/ ٠ و ٧٢/ ٠ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه رشد اجتماعی ۱۹۹۰
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت ۱۹۹۷
پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه
پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)
پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)
پرسشنامه وفاداری تماشاگران
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه
پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی
پرسشنامه اميدواري ميلر (MHS)
پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)