پرسشنامه خلاقیت در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان رندسیپ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

اين پرسش نامه توسط رندسيپ ابداع و در سال ١٩٧٩ منتشر شده است. ايوان سيويچ و ماتسون (١٩٨٩) در كتاب مديريت و رفتار سازماني در فصلي به نام تصميم گيري، پرسش نامة خلاقيت رندسيپ را به عنوان ابزاري كامل براي سنجش خلاقيت گزارش كردند. سرداری (١٣٩٣) در مطالعه ای با استفاداه از ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد و پایایی آن را ٠/٨٣ گزارش کرده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز در پژوهش سرداری تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی