پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان زاهدي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش توسط زاهدي،اسدپوروحاجينوري (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه می¬باشد. روايي پرسشنامه خلق و تسهیم دانش، توسط تقوي در سال ١٣٩٠ به میزان ٠/٩١ برآورد شد. در مطالعه زاهدی و همکاران (١٣٩٠) به منظور سنجش پايايي ابزار سنجش از روش آزمون مجدد استفاده شده است. پرسشنامه¬ها در دو نوبت به فاصله ده روز بين يك نمونه ده نفره توزيع و جمع¬آوري شد. آنگاه همبستگي بين نمره اول و نمره دوم هر فرد با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون محاسبه گرديد كه در نهايت پايايي پرسشنامه خلق و تسهیم دانش ٠/٩١١ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش