پرسشنامه خودآگاهی هیجانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان کائر و همکارن
مخفف ESAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Emotional Self- Awareness Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی دارای ٣٣ گویه است که توسط کائر، رید و کروک و همکاران (٢٠١٢) تهیه و تنظیم شده است . در مطالعه کائر و همکاران (٢٠١٢) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .در پژوهش مهنا و طالع پسند (١٣٩٥) ضمن سنجش روایی صوری، پایایی مقیاس خودآگاهی هیجانی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با ٠/٧٩ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری رفتار درمانی عقلانی هیجانی

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

۱۹۹۹

پرسشنامه هوش هیجانی

۱۹۹۷