پرسشنامه خوداثرمندی - نسخه کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان بندورا
مخفف SEQ -C
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خوداثرمندي- نسخه کودکان توسط بندورا (١٩٩٧) تهیه شده است و فرم اصلی آن دارای ٣٧ گویه می باشد و شامل ٢٣ گویه است . در مطالعه موریس (٢٠٠١) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و‌ پایایی خوداثرمندي اجتماعي ٠/٧٨ و خوداثرمندي هيجاني ٠/٨٠، خوداثرمندي تحصيلي٠/٨٧ و کل پرسشنامه٠/٧٠ گزارش شده است و اعدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷