پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان ریان و کنل
مخفف SRQ -E
نام انگلیسی پرسشنامه Exercise Self- Regulation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی توسط ریان و کنل (١٩٨٩) برای افراد ١٢ سال به بالا ساخته شده است و دارای ١٦ سؤال می باشد . برای اولین بار در ایران، شکری (١٣٨٨) نسخه انگلیسی پرسشنامه را به طور رسمی به فارسی ترجمه کرد و آن را در معرض استفاده قرار داد. رحمانیان، واعظ موسوی و سهرابی (١٣٩٣) اعتبار و پایایی پرسشنامه را در جامعه ورزشکاران جوان باشگاه های ورزشی استان فارس مورد بررسی قرار دادند. ضرایب اعتبار همگرای پرسشنامه بین ٠/٤٤ تا٠/٧١ گزارش شد. اجرای تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی نیز نشان داد که اغلب مواد پرسشنامه از بار عاملی بالای ٠/٣٠ برخوردارند. ضرایب پایایی همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ برای ١٦ ماده و ٤ عامل در کل پرسشنامه (به ترتیب در مردان و زنان ٠/٨٠ و ٠/٦٧) و نیز از طریق دو نیمه سازی (به ترتیب در مردان و زنان ٠/٧٩ و ٠/٦٢) رضایت بخش بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی