پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان مارش و همکاران
مخفف PSDQ - SF
نام انگلیسی پرسشنامه Physical Self - Description Questionnaire - Short Form

توضیحات تکمیلی

اين پرسشنامه داراي ٣٧ سوال بوده و توسط مارش، مارتین و جکسون ٢٠١٠ تهیه و تنظیم شده است . بهرام ، عبدالملکی و صالح صدق پور (١٣٩١) اعتبار سازه و ملاكي اين پرسشنامه را مورد بررسي قرار دادند نتایج بررسی اعتبار سازۀ عاملی نشان دهندۀ شناسایی و تایید ده عامل خودپنداره بدنی (چربی بدنی، قدرت، هماهنگی، لیاقت ورزشی، فعالیت بدنی، عزت نفس، انعطاف پذيري، سلامتی، ظاهر بدنی و استقامت) بود . نتایج اعتبار ملاك نشان داد این پرسشنامه براي سنجش خودپندارۀ بدنی، به ویژه عامل چربی بدنی ابزار معتبری است . همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید آلفای این پرسشنامه٠/٧٨ بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر بدنی

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه تصویر بدنی

۱۹۹۰

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶