پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان مارش
مخفف PSDQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی توسط مارش در سال ١٩٩٤ ارائه شد و شامل ٥٦ سوال می باشد .در پژوهش عبدالملکی، صالح صدق پور، بهرام و عبدالملکی (١٣٨٩)، برای تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ابتدا برای هر عامل و سپس کل پرسشنامه محاسبه شد . لازم به توضیح است سوال ها در سطح معنی داری ٠/٠٥>P و دوسویه بررسی شد . با توجه به این که حداقل میزان مورد پذیرش کیزر می یر الکین٠/٦ است . در این پژوهش ٠/٨٩٩ به دست آمد که نمایانگر مناسب بودن حجم نمونه انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی است همچنین آزمون کرویت بارتلت در سطح ٩٩ درصد اطمینان معنی دار است (تباخیک و فیدل، ٢٠٠١، به نقل از ساوامی، ٢٠٠٩). نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد سوالات پرسشنامه خودتوصیفی بدنی در کل ٤٤/٦٠ درصد از واریانس را تشکیل می دهد که در برگیرنده ٥٦ سوال از ٧٠ سوال و هشت خرده مقیاس از یازده خرده مقیاس پرسشنامه اصلی است بالاترین درصد واریانس قبل از چرخش مربوط به عامل اول یعنی لیاقت ورزشی (٢٢/٧٥) و کمترین درصد واریانس مربوط به عامل عزت نفس (٢/١٥) است . دامنه ضرایب همبستگی درونی خرده مقیاس های خودپنداره بدنی بین ٠٨/٠ در مورد رابطه بین فعالیت بدنی و سلامتی، تا ٠/٥٩ در مورد رابطه بین لیاقت ورزشی و انعطاف پذیری متغیر است . برای ارزیابی نیکویی برازش الگوی ساختاری عامل های خودتوصیفی بدنی، تحلیل عاملی تأییدی به کار برده شد . یافته های مربوط به الگوی اندازه گیری قابل قبول برای خرده مقیاس های خودتوصیفی بدنی عبارتند از: آزمون خی دو بر درجه آزادی (٠/٣١)، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (٠/٠١)، شاخص نیکویی برازش (٠/٩٥)، شاخص برازش مقایسه ای (٠/٩٩٧)، شاخص نیکویی برازش انطباقی (٠/٩٤) و شاخص برازش هنجاری (٠/٩٢) در این پژوهش برای محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی برای عامل های لیاقت ورزشی، چربی بدنی، ظاهر بدنی، انعطاف پذیری، سلامتی، فعالیت بدنی، هماهنگی و عزت نفس به ترتیب ٠/٨٦، ٠/٨٩، ٠/٧٦، ٠/٨٠، ٠/٧٣، ٠/٦٥، ٠/٧٥، ٠/٥٠ و کل پرسشنامه ٠/٨٧٢ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر بدنی

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه تصویر بدنی

۱۹۹۰

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه فعالیت بدنی

۱۳۹۰