پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان ونیتر و مارتین
مخفف SASI Psych
نام انگلیسی پرسشنامه Mental self-assessment Questionnaire of South Australian Sport Institute

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی توسط ونیتر و مارتین در سال ١٩٩٣ تهیه و تنظیم شد اولین بار در بازیهای المپیک مورد استفاده قرار داده شد و دارای ٦٠ گویه میباشد .در مطالعه واعظ موسوی و سمندر (١٣٨٠) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمد که کمترین ضریب پایایی ٠/٦٩ و بیشترین آن ٠/٨٩ گزارش شده است.