پرسشنامه خودشیفتگی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان قیاسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودشیفتگی کارکنان، پرسشنامه‌ای محقق ساخته (قیاسی، ١٣٩٤) می‌باشد و شامل ١٨ گویه می باشد. در پژوهش (قیاسی، ١٣٩٤) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (قیاسی، ١٣٩٤)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨ /٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

مبانی نظری بلوغ کارکنان

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان