پرسشنامه خودمراقبی دیابت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان توبرت و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت توسط توبرت، هامپسون و گلاسگو (٢٠٠٠)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ١٥ گویه می‏باشد. حمدزاده، عزتی، عابدسعیدی و نصیری (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه خودمراقبتی دیابت را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دیابت