پرسشنامه خودپنداره از مدرسه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان پی یسن چن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودپنداره از مدرسه در سال ٢٠٠٤ توسط پی یسن چن پس از اجرا بر روی ١٦١٢ دانش آموزان دوره دبستان ساخته شد و شامل ١٥ گویه می¬باشد. فانی و خلیفه(١٣٨٤) در مطالعه¬ای به بررسی رابطه ادراک از رفتار معلم با خودپنداره¬ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان دوره¬ی راهنمایی شهر شیراز پرداختند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که میانگین نمره افراد در مقیاس Fpss حدود ١٠٣ و با انحراف استاندارد ١٩ می¬باشد. حداقل نمره قابل کسب ٣٠ و حداکثر آن ١٥٠ و واریانس کل نمرات ٣٤٦ است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه خودپنداره مزمن

۲۰۰۵

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

۱۹۹۲

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

۲۰۰۴

پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه

۱۳۸۱

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

۱۳۸۹

پرسشنامه خودپنداره

۱۹۸۴

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان مدرسه

۱۹۹۳