پرسشنامه خودپنداره

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان ساراسوت
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Self- Conception Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خود پنداره توسط ساراسوت (١٩٨٤) به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است. این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها مجموعه ای یکسان از ٢٥ زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه می بیند. و در فرم دوم چگونه می خواهد باشد، توصیف کند. در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و خود آرمانی است . دوستان (١٣٨٨) در مطالعه ای، پایایی پرسشنامه را با روش آزمون – آزمون مجدد، بررسی کرده و برای نمره کل خود – پنداره ٠/٩١ به دست آورده است. ضریب پایایی ابعاد گوناگون طبق جدول زیر، از ٠/٦٧ تا ٠/٨٨ بوده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴