پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان ریگز و نایت
مخفف JSEQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Self Efficacy Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﮕﺰ و ﻧﺎﯾﺖ در ﺳﺎل ١٩٩٤ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٣١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. رﯾﮕﺰ و ﻧﺎﯾﺖ (١٩٩٤؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﯿﻢ و ﮐﯿﻢ ، ٢٠٠١) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ٠/٨٥ ﺗﺎ ٠/٨٨ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎراﻣﺪي ﻓﺮدي ٠/٨٦، اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮدي ٠/٨٨، ﺑﺎورﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪي ﺟﻤﻌﯽ ٠/٨٨، اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ٠/٨٥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﯿﻦ ٠/٠٦ ﺗﺎ ٠/٥٦ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ. در اﯾﺮان و در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﻋﺸﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و دوﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٥٣ و ٠/٧٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی