پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان موریس و همکارن
مخفف SEQ -C
نام انگلیسی پرسشنامه Self- Efficacy Questionnaire Children

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﯾﺲ، اسمیت، لامبریچ و میسترز (٢٠٠١) ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٢٣ ﻣﺎده و ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ دار و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن را ٠/٨٠ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ. رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺻﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ٠/٧٠، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ٠/٨٧، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎراﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٧٨ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﻮرﯾﺲ و همکاران، ٢٠٠١). اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ـ ﺑﺎزآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻫﻔﺘﻪ در ٤٣ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٧ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن ٠/٧٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯿﺎن، ﺟﺰاﯾﺮي، ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ، ١٣٨٤). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ را در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ رواﯾﯽ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷